Start Cassandra amersfoort cam

Cassandra amersfoort cam

soorten van Manufacturen met 50 ten hondert voor 't inkomende Recht sullen werden belast, volgens de Lijst, die daer van eerstdaeghs gepubliceert sal werden.

is alomme, by affictie van gedruckte Biljeten, genotificeert sal werden. is 'er in 's Gravenhage gestoolen een paer Pendanten, met 12 Diamanten Facet-steenen, waerdig 140 Gulden, met noch twee Parels, waerdigh 25 a 30 Gulden, met noch twee swarte Draeckhoofjens, waerdigh 17 a 18 Gulden, met noch twee Oogjens, daer de Paerlen en Diamanten onder aen hangen: die de selve ofte eenige van dien in handen krijgt, addressere sigh in 's Gravenhage, in 't kort Achterom, tot Johan Konijn, in de Bancket-Schael, sal 25 Gulden tot een Vereeringh hebben. Noenaert, Boeckverkooper, is gedruckt ende werdt uytgegeven: Francisri Burmanni, S. Doctoris & Professoris, Synopsis Theologicae, & speciatim Oeconomiae Foederum Dei, ab initio faeculorum usque ad consummationem eorum. #6710120,3 t'Amsterdam, by Nicolaes Visscher, werden uytgegeven de Bybelsche Figueren; ofte de Historien des Ouden ende Nieuwen Testaments, in Folio ende in Quarto; met een kort Verhael in Prosa en Vaersen in vijf bysondere Talen, als Latijn, Frans, Hoogduyts, Engels en Nederduyts, van den Inhout by yder Figuere, ghedruckt op Schrijf-papier. #6710124,1 Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, Boeckverkooper, is gedruckt, de Leydsman ten Hemel, versien met het Mergh der H. ** Item, de Tafereelen van Boete, beschreven door Antony Godeau en vertaelt door F. Sal oock by hem uytgegeven werden het selfde Boeck in 't Frans, Hoogduyts, Engels en Italiaens, voor eem civilen Prijs; van Druckfouten gesuyvert.

Stadt, by den Notaris Boons, tot Boxtel by den Predikant aldaer, ende tot Son by den Secretaris. sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Biliotheeck nagelaten by de Heer Adrianus Beeckerts van Thienen zal:, in sijn leven seer vermaert Professor in de Rechten in de Universityet tot Leyden, bestaende in seer rare treffelijck en uytgelesen Juristen, Historici, Litteratores, en voorts in alle Faculteyten; als mede een party Indiaensche Rariteyten, bestaende in veel Indische gewassen, Gommen, Steenen, Hoorens, Mineralen &c. Sal in Latijn oock 't selfde in 't kort uytgegeven werden.

alle, nevens de Boecken, in de Catalogus gespecificeert, die te bekomen zijn by den voorsz. #6710203,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper op den Dam, in Perkinsius, is gedruckten werdt uytgegeven: het nieuwe Wapen-huys der Chirurgie, van den seer vermaerden en ervaren Johannes Scultetus; desen Druck verbetert en verrijckt met 38 Kopere Platen, uytbeeldende veele nodige en nieuwe uytgevonden Wercktuygen en manuale Operatien, nevens hondert en vier seltsaeme nieuw voorgevallene Aenmerckingen, in dese Stadt meest voorgevallen, en by de wel-geoeffende Practisijns van onsen tijdt aengeteeckent; waer noch by komt een korte Inleydinge tot de Practijck van de gantsche Chirurgie: zijnde nu in dit Werck ingebracht alle Wercktuygen by eenigh Chirurgijn bekent. #6710203,4 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, sal verkocht werden op den 14 April de naegelaten Bibliotheeck van de Heer Johannes Coccei, in sijn leven Professor in de Universiteyt tot Leyden, bestaende in veel uytsteeckende en rare Boecken, soo in Theologie als Miscellanei, als mede veele Orientales; waer van breeder in de Courant bekent gemaeckt sal werden waer de Catalogi sullen te bekomen zijn.

Otto Badius zalig:, in sijn leven Predikant tot Amsterdam, bestaende in uytnemende rare Boecken, so Theologici, Historici, Politici en Miscellanei, als veel Manuscripten in allerhande Talen, &c.